Μεταμόσχευση αυτόλογων Βλαστικών Κυττάρων σε κακώσεις Νωτιαίου Μυελού.


Παρά το γεγονός ότι η μεταμόσχευση Μεσεγχυματικών Βλαστικών Κυττάρων (MSCs) για την αντιμετώπιση κακώσεων νωτιαίου μυελού (SCI), έχει δείξει ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε πειράματα σε ζώα, λιγότερα είναι γνωστά σχετικά με τις επιπτώσεις των αυτόλογων μεσεγχυματικών κυττάρων στις περιπτώσεις κακώσεων νωτιαίου μυελού σε ανθρώπους.
Μια πρόσφατη κλινική δοκιμή, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύθηκαν στο διεθνές περιοδικό "Neurosurgery", αφορούσε την μακροπρόθεσμη πρόγνωση και πορεία 10 ασθενών με κάκωση νωτιαίου μυελού, που υποβλήθηκαν σε άμεση ενδομυελική  μεταμόσχευση μεσεγχυματικών κυττάρων.
Αυτόλογα MSCs συλλέχθηκαν από το λαγόνιο οστό του κάθε ασθενή και καλλιεργήθηκαν για 4 εβδομάδες. Τα MSCs μεταμοσχεύθηκαν άμεσα μέσα στο νωτιαίο μυελό, σε 10 ασθενείς με τραυματική Κάκωση Νωτιαίου Μυελού, κατηγορίας Α ή Β με βάση την ταξινόμηση της American Association. Μετά από 4 και 8 εβδομάδες, ένα επιπλέον ποσό MSCs ενέθηκαν σε κάθε ασθενή μέσω οσφυονωτιαίας παρακέντησης. Η εκτίμηση της έκβασης για κάθε ασθενή περιελάμβανε την κλινική εξέταση στο βαθμό ισχύος των μυών των άκρων, τον νευροαπεικονιστικό έλεγχο με μαγνητική τομογραφία, καθώς και ηλεκτροφυσιολογικές καταγραφές.
6 από τους 10 ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση της κίνησης και της δύναμης των άνω άκρων τους στους 6 μήνες παρακολούθησης, 3 παρουσίασαν σταδιακή βελτίωση στις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής, καθώς και εμφανείς αλλαγές στη μαγνητική τομογραφία. Έδειξαν επίσης ηλεκτροφυσιολογική βελτίωση. Και οι 10 ασθενείς δεν εμφάνισαν καμία επιπλοκή που να σχετίζεται με την μεταμόσχευση MSC.