Υδροκέφαλος από κενό.

Ο υδροκέφαλος από το κενό (hydrocephalus ex - vacuo), είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την αύξηση του όγκου του ΕΝΥ, που χαρακτηρίζεται από  εξισορροπητική  μεγέθυνση των εγκεφαλικών κοιλιών και των υποαραχνοειδών χώρων, λόγω απώλειας εγκεφαλικής ουσίας.
Μπορεί να ταξινομηθεί ως ένας τύπος επικοινωνούντος υδροκεφάλου χωρίς παρεμπόδιση της απορρόφησης του ΕΝΥ, αν και συνήθως δεν αναφέρεται ως γνήσια υδροκεφαλία. 
Συνήθως παρατηρείται σε ασυμπτωματικούς ηλικιωμένους ως αποτέλεσμα της γήρανσης του εγκεφάλου με σχετική απώλεια όγκου, καθώς και σε παθολογικές καταστάσεις που προάγουν τη συρρίκνωση του εγκεφάλου:
*που σχετίζονται με τον γενικευμένο εκφυλισμό του εγκεφάλου (π.χ. ασθένεια Alzheimer και λευκοδυστροφίες ),
*που σχετίζονται με απώλεια εγκεφαλικής ουσίας λόγω εστιακής βλάβης (π.χ. εγκεφαλικό επεισόδιο και τραυματικές βλάβες).
Η ακριβής διάκριση μεταξύ υδροκεφαλίας και υδροκεφαλίας από το κενό μπορεί να αποτελέσει πρόκληση σε ορισμένες περιπτώσεις: ειδικά η διαφοροδιάγνωση από τον υδροκέφαλο φυσιολογικής πίεσης.

Βιβλιογραφία:
1."Quantitative Analysis of CSF Flow Dynamics using MRI in Normal Pressure Hydrocephalus.", M. Mase, K. Yamada, T. Banno, T. Miyachi, S. Ohara, T. Matsumoto, Acta Neurochir Suppl. 1998;71:350-3.
2."The predictive value of ventricular CSF removal in normal pressure hydrocephalus.", Krauss J, Regel J, Neurol Res. 1997 Aug;19(4):357-360.
3."Cerebrospinal fluid (CSF) ex vacuo.", Penning L., Radiol Clin (Basel). 1976;45(6):425-34.
4."The normal and pathological physiology of brain water.", Go KG., Adv Tech Stand Neurosurg. 1997;23:47-142.
5."CSF spaces in idiopathic normal pressure hydrocephalus: morphology and volumetry.", Kitagaki H, Mori E, Ishii K, Yamaji S, Hirono N, Imamura T., AJNR Am J Neuroradiol. 1998 Aug;19(7):1277-84.